Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

Cel zbiórki:

Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest (art.3 Statutu):

 • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

 • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.


Celem Stowarzyszenia jest (art.4 Statutu) działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

 

Cele Stowarzyszenie realizuje przez (art.5 Statutu):

 • Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

 • Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich
  z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

 • Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp.,
  z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

 • Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu (m. in. w formie asystenta osobistego), różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji
  ustawicznej.

 • Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę
  w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej.

 • Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, pracowników ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, asystentów rodzin i osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

 • Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy prowadzi między innymi Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie.
Dom funkcjonuje od 1996 r. Jego mieszkańcy codziennie wyjeżdżają z Domu do Nidzicy na rehabilitację i terapię. Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie (8 km od Nidzicy) przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi wielorakimi schorzeniami, w tym na wózkach inwalidzkich, które utraciły oparcie w rodzinie na skutek utraty rodziców lub opiekunów albo z powodu ich niewydolności związanej z wiekiem, z chorobami lub innych przyczyn. Obecnie Dom zamieszkują 24 osoby, lista oczekujących na miejsce przekracza możliwości lokalowe Domu, wymusza konieczność modernizacji i rozbudowy.
Warunki środowiskowe i społeczne są atrakcyjne gdyż w pobliżu miejscowości znajduje się Rezerwat Koniuszanka, na terenie miejscowego leśnictwa są także pomniki przyrody. Przebywanie na terenie przyrody pozwala na relaks, a także rozwija ciekawość świata i chęci aktywnego poznawania przyrody co jest tak bardzo ważne szczególnie dla osób z niepełnosprawnością.
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii