Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu

Cel zbiórki:

Stworzenie warunków do usamodzielniania dzieci i młodzieży

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, samopomocową, niedochodową. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

 

Koło w Przemyślu powstało w 1982 roku i w chwili obecnej wspiera blisko 250 osób rocznie (dzieci, młodzież, dorosłe osoby). Prowadzi 4 placówki:

1. Ośrodek Wczesnej Interwencji.
Dla dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Realizuje świadczenia w ramach umowy z NFZ w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży w obszarze rozwoju motorycznego, poznawczego, mowy oraz społecznego. Prowadzi rehabilitację, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz edukację dla rodzin.

2. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Zapewnia bezpłatną, kompleksową pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. Zajmuje się diagnozowaniem i stymulowaniem rozwoju poznawczego, emocjonalnego, ruchowego oraz społecznego dziecka. Służy pomocą również jego rodzinie.

3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.
Dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną od 2,5 do 25 roku życia. Oferujemy zajęcia w grupach przedszkolnych, edukację szkoły podstawowej, zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, indywidualne zajęcia z psychologiem, logopedą, rehabilitację (metodami NDT-Bobath, terapii integracji sensorycznej), zajęcia teatralno-muzyczne, plastyczne.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy.
Dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 roku życia. Zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość aktywnego, autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, dającego im zadowolenie z życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi oraz środowiskiem lokalnym w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii