Cel zbiórki:

dofinansowanie zakupu nowego busa do przewozu naszych podopiecznych

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną działającą w strukturze kół terenowych.


 Naszą misją jest:
  •  dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością  intelektualną,

  •  wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które, pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie i by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy.


 Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.


 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to 11 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych: Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół mieszkań ze wsparciem, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych-BIZON, wolontariat, ORKIESTRA VITA ACTIVA oraz ECEKON- Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej  Osób Niepełnosprawnych. Codziennie wsparciem obejmujemy 450 podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Poza placówkami Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne jak również podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.


 Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna (NPSS) jest szkołą niepubliczną, o uprawnieniach szkoły publicznej działającą w ramach Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.


Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” jest specjalistyczną placówką oświatową. Dzieci objęte opieką przez specjalistów poradni wymagają monitorowania, wspierania i stymulowania nieharmonijnego rozwoju lub są zagrożone niepełnosprawnością. Poradnia wspiera rodziny w kompetencjach wychowawczych.


 Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP) została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim. Jest trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


NSPdP jest typem szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


 Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której  Państwa dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc . Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców.W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.


Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.


Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz systematyczne włączanie w życie społeczne. Warsztat przeznaczony jest dla 55 uczestników realizujących swoją aktywność w różnego rodzaju pracowniach. Program Warsztatu umożliwia uczestnikom aktywność w zakresie różnorodnych zajęć kreatywnych takich jak: działalność plastyczna, muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej ( hipoterapia, basen, gry zespołowe, siłownia, lekkoatletyka, fitness).


Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu B – przeznaczoną dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Zadaniem Domu jest realizację programu wspierająco-aktywizującego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.


Zespół Mieszkań ze Wsparciem (ZMW) jest inicjatywą rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku podjętych przez nich działań został wybudowany dom, w którym znajduje się 17 indywidualnych mieszkań.  Mieszkania te są usytuowane wokół jednej klatki w 3-kondygnacyjnym budynku.  Dorosła osoba niepełnosprawna ma do swej dyspozycji jeden (lub dwa mniejsze) pokój, aneks kuchenny i łazienkę. Dodatkowo na każdym poziomie domu znajduje się kuchnia i duży pokój przeznaczony do użytkowania wszystkich mieszkańców danej kondygnacji. Na parterze znajduje się 5 mieszkań, na pierwszym i drugim piętrze po 6 mieszkań.  Parter budynku, przystosowany jest dla osób poruszających się na wózku.  Na najniższej kondygnacji budynku znajduje się jedno mieszkanie, które pełni rolę mieszkania chronionego, a w szczególnych sytuacjach – pogotowia mieszkaniowego oraz pomieszczenia administracyjno –biurowe.


Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, które oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r. działania realizowane przez BIZON ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).


WOLONTARIAT


Best Buddies jest stworzenie sieci przyjacielskich relacji między wolontariuszami – młodzieżą licealną i akademicką, dorosłymi z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdy wolontariusz spotyka się z przydzielonym „Kumplem” z niepełnosprawnością intelektualną minimum dwa razy w miesiącu przez okres roku. Może też uczestniczyć w realizowanych w PSONI Koło w Gdańsku projektach artystycznych, spotkaniach integracyjnych wszystkich uczestników i w grupie wsparcia.
Dla osób z niepełnosprawnością jest to bardzo ważna forma uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, możliwość rozwoju umiejętności i nauka budowania relacji.
Best Buddies Poland to część międzynarodowego ruchu wolontariackiego założonego w 1989 roku przez Anthony K. Shrivera.


 Ośrodek metodyczny ECEKON zajmuje się animacją ruchu artystycznego w środowisku osób z niepełnosprawnościami.


Zadania ECEKON to:
  • kształcenie muzyczne, artystyczne i uniwersalne osób z niepełnosprawnościami;

  • opis  procesów kształcenia artystycznego osób z niepełnosprawnościami;

  • opis uwarunkowań włączenia społecznego na bazie kompetencji artystycznych;

  • monitoring kultury artystycznej osób z niepełnosprawnościami;

  • upowszechnienie osiągnięć w Gdańsku, regionie, Polsce i Europie;

  • kształcenie kadry do pracy w obszarze kultury artystycznej z osobami z niepełnosprawnościami.


ORKIESTRA VITA ACTIVA


Działa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku od 1995 roku. Wśród 35 członków orkiestry są wyłącznie osoby dorosłe (pełnoletnie), w tym większość to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością, wolontariusze. W niektórych koncertach z OVA występują zawodowi artyści. Orkiestra ma w swym dorobku ponad 250 koncertów w Polsce i za granicą. Prezentowała muzykę w 60 miastach. Od 1995 roku z zespołem związanych było ponad 80 wykonawców.


Dyrygentką ORKIESTRY VITA ACTIVA i kierownikiem artystycznym jest Mirosława Lipińska współpraca merytoryczna i organizacyjna Ryszard Popowski


Orkiestra wykonuje muzykę z różnych epok i o różnorodnej stylistyce, od barokowej do współczesnej muzyki sonorystycznej. Oryginalne aranżacje na instrumenty perkusyjne (których autorką jest Mirosława Lipińska) i ekspresyjne wykonanie utworów, składają się na niezapomniane przeżycie artystyczne


Zespół Remont Pomp działa przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Gdańsku od 2004 roku. Grają w nim uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, wolontariusze europejskiego programu EVS oraz muzycy współpracujący ze stowarzyszeniem. Główną inspiracją dla zespołu jest muzyka etniczna z naciskiem na bogactwo muzyki afrykańskiej. Zarówno dobór instrumentów jak i granych rytmów nawiązuje do muzyki z tego kontynentu. Od jakiegoś czasu jednak zespół odkrywa przestrzenie muzyki eksperymentalnej grając na przedmiotach na co dzień nie kojarzonych z muzyką. Jako przykład mogą służyć utwory wykonywane na stole czy też beczkach.


Zespół Remont Pomp od początku swego istnienia współpracuje także z Teatrem „Razem” działającym przy Gdańskim Archipelagu Kultury Gak. W skład teatru wchodzą podopieczni oraz wolontariusze uczestniczący w programie „Starszy Brat – starsza Siostra”. Zespół Remont Pomp jest odpowiedzialny za oprawę muzyczną przedstawień.


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy