Cel zbiórki:

utworzenie DZIECIĘCEGO OŚRODKA WSPARCIA DOΣ

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiMottem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci jest: “Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY”. Nadrzędnym celem naszych działań jest pomoc rodzinom, w tym rodzinom zastępczym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze cele realizujemy poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne skierowane do dzieci, w tym niepełnosprawnych intelektualnie oraz do rodziców, by wspierać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno-bytowych.  Reprezentujemy i bronimy interesów rodzin zastępczych i biologicznych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. Prowadzimy i organizujemy działalność szkoleniową, wspieramy, inicjujemy i organizujemy działalność promującą zdrowie psychiczne oraz organizujemy zajęcia wyrównujące społeczne szans dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Środki na realizację celów statutowych pozyskujemy od sponsorów, poprzez udział w kampanii „Kilometry dobra” oraz z działalność szkoleniową. Zorganizowaliśmy dwie kolonie - w ostatnim roku była to kolonia integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i zdrowych z całej Polski. Wzięło w niej udział 26 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i 38 dzieci zdrowych, które aktywnie i wspólnie spędziły 10 dni pod opieką wykwalifikowanej kadry współpracującej z Fundacją. W kolonii brali udział także wolontariusze – studenci, którzy pomagali wychowawcom dzieci niepełnosprawnych. Organizujemy konferencje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. W 2017 r. zorganizowaliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną “Płodowy Zespół  Alkoholowy - co to jest?” ze środków ROPS w Rzeszowie. W skład naszego zespołu wchodzą pedagodzy, oligofrenopedagodzy, terapeuci, psycholog, rodzice zastępczy. Obecnie 2 pedagogów kończy studia z psychologii klinicznej, co pozwoli Fundacji na objęcie większej ilości dzieci dodatkową, szerszą pomocą psychologiczną, w tym diagnozowaniem i przygotowaniem opinii psychologicznych, dzięki którym będzie możliwe zapewnienie lepszej terapii i wsparcia dzieci. W chwili obecnej pomocą obejmujemy 34 dzieci, ale chętnych jest coraz więcej.

Celem Fundacji jest utworzenie DZIECIĘCEGO OŚRODKA WSPARCIA DOΣ - centrum pomocy dzieciom i ich rodzinom - które znalazły się trudnej sytuacji ze względu na przemoc, niepełnosprawność lub inną trudną sytuację.

I etap - projekt i zakup działki

II etap - budowa

III etap – wykończenie

Koordynatorem akcji Kilometry Dobra 2019 jest Bożena Baran, email: baran.bozena@wp.pl, tel. 509564470.

Pełna realizacja tego co dzieje się na co dzień w Fundacji na bieżąco zamieszczana jest na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/fwielkieserce/ i na stronie Fundacji www.fundacjawielkieserce.org

Sądzimy, że nasza charyzma i zaangażowanie w działalność wolontariacką godne są zauważenia i wsparcia, na co bardzo liczymy.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Partnerzy