Jarosławskie Kilometry DobraJarosław


Cel zbiórki:

Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych warsztatów oraz zakup sprzętu i pomocy

Kwota docelowa: 40 000,00 zł
Kwota zebrana: 0,00 zł

pln bar overlay
pln bar main


Kim jesteśmy?

Koalicja Stowarzyszeń „Jarosławskie Kilometry Dobra” w myśl zasady „ Razem można więcej” po raz piąty  przystępuje do Kampanii Kilometry Dobra, by osiągnąć wspólnie przyjęty cel: „Prowadzenie  specjalistycznego  wsparcia dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych  warsztatów  oraz zakup sprzętu i pomocy.

Wykorzystując pozytywne doświadczenia ze wspólnego działania w minionych edycjach, będziemy podejmować różne inicjatywy koalicyjne  i działania każdego koalicjanta osobno. Cel finansowy jaki chcemy osiągnąć w tym roku to 40000 złotych.
Gromadzimy wokół siebie Wolontariuszy bez których nic by się nie udało.  Promujemy idee Mistrzostw Dobroci w naszym środowisku  we współpracy z  lokalnymi  mediami. W naszych działaniach możemy liczyć na wsparcie ze strony Władz Miasta, Powiatu i Władz Gminy.

Koalicję tworzą

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica
KRS:
0000328513

z siedzibą Roźwienica 200, 37 – 565 Roźwienica, Tel./Fax: 16 622 53 70 wew. 28
email: stowarzyszeniekio@onet.pl     www.stowarzyszenie-rozwienica.pl

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców szkół podstawowych i gimnazjów leżących na terenie Gminy Roźwienica.

Głównym celem działalności jest podejmowanie działań wspierających procesy edukacyjno – wychowawcze, jak również organizację imprez kulturalno – sportowych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Swoje działania Stowarzyszenie opiera głównie na pracy wolontariackiej swoich członków oraz wsparciu ludzi dobrej woli. Od początku swego udziału w kampanii „Kilometry Dobra” współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu działającym w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy. Dlatego środki zebrane w ramach kampanii przeznaczane są w całości na wsparcie rozwoju tej placówki.

Dzięki środkom z kampanii Kilometry Dobra powstały:

 • sala terapeutyczna „Iskierka”, z której korzystają głownie  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • sfinansowany został zakup Magicznego Dywanu – urządzenia multimedialnego umożliwiającego prowadzenie zarówno zajęć dydaktycznych, sportowych oraz specjalnych ćwiczeń usprawniających.
 • doposażono salę terapeutyczną  w  tablety, co pozwala dzieciom korzystać z multimedialnych programów terapeutycznych.

Współpraca Stowarzyszenia z Kołem Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej  im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy będzie kontynuowana również w bieżącym roku.

W kampanii  „Kilometry Dobra 2022”  chcemy skutecznie działać i zbierać fundusze na dalsze doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt, pomoce, oprogramowanie  do efektywnej i atrakcyjnej pracy z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jest to niezmiernie ważne, bo każdego roku przybywa dzieci korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Długa izolacja dzieci i młodzieży, brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami wywołały  dodatkowe problemy, które trzeba rozwiązywać organizując dodatkowe wsparcie psychologiczne.  

Pomóżcie nam czynić dobro wspierając nasze konto w  tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii „Kilometry Dobra”.
Cel na ten rok: zakup specjalistycznego wyposażenia do efektywnej i atrakcyjnej pracy z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie tych zajęć.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu

KRS: 0000282287
 

z siedzibą Os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław

Oddział ogólnopolskiej organizacji działającej ponad 100 lat na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin przeżywających różne trudności bytowe i życiowe. Od  czerwca 2007 roku posiada osobowość prawną a od 2009 roku status OPP.

E- mail: tpd.jaroslaw@gmail.com  
www.tpd.nstrefa.pl     https://www.facebook.com/tpd.jaroslaw1/

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży, ich wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność. Dbamy o wyrównywanie szans  życiowych dzieci  oraz ich rodzin. Wspieramy rodziny przeżywające trudności bytowe i wychowawcze  ze swoimi dziećmi. Od 16 lat prowadzimy placówkę opiekuńczo- wychowawczą, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Jarosławiu. Nasi podopieczni korzystają z pomocy w nauce, rozwijają swoje talenty, zainteresowania  oraz sprawność fizyczną.   Organizujemy im różne formy wsparcia specjalistycznego z zakresu terapii pedagogicznej, socjoterapii i psychoterapii. Dzieci i młodzież mają bezpieczne przyjazne miejsce, gdzie nabywają umiejętności życia w grupie, wiary w siebie i wzajemnego szacunku. W ciągu całego roku korzystają z dożywiania, ucząc się zasad zdrowego odżywiania i  samodzielności w przygotowywaniu posiłków.  Placówka jest alternatywą na życie bez używek i ryzykownych działań. Nasze stowarzyszenie corocznie organizuje  wypoczynek letni i zimowy o charakterze integracyjnym, dofinansowując w części lub w całości koszty pobytu na koloniach i obozach  dla najbardziej potrzebujących. Prowadzimy akcje „Lato w mieście” i „Zima w mieście” w formie półkolonii. Tworzymy ruch społeczny na rzecz przestrzegania praw dziecka organizując  miedzy innymi kampanie społeczne we współpracy z lokalnymi mediami. Prowadzimy cykliczne audycje pt. „Wychowanie przez mądre kochanie” na antenie Radia Fara.
Podejmujemy działania charytatywne, by wspierać potrzebujące pomocy dzieci i ich rodziny w formie materialnej, paczek żywnościowych, wyprawek szkolnych, pomocy finansowej chorym. Propagujemy  aktywny, zdrowy styl  życia poprzez organizację środowiskowych imprez adresowanych do rodzin. Podejmujemy w tym celu współpracę z innymi organizacjami.

Cel zbiórki: Prowadzenie specjalistycznej  placówki wsparcia dziecka i rodziny wraz  z   doposażeniem.  

Kontakt do nas:

Koalicja Stowarzyszeń Jarosławskie Kilometry Dobra

Os. Jagiellonów 1

37-500 Jarosław

Tel: 166214687, w dni powszednie,  w godzinach 9:00 -17:00,

Koalicję reprezentują:

 • Anna Korczewska tel: 509703085
 • Elżbieta Rusinko tel: 509947980

Media

jaroslawskiekilometrydobra@gmail.com

Patronat Honorowy:

                                

Patronat Medialny:  

                                                                           

Partnerzy:

                                                 

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.